LOGO La Magrana Vallesana

LOGO La Magrana Vallesana

dimecres, 13 de febrer del 2013


Assemblea  general de l’Associació La Magrana Vallesana.Benvolgut, benvolguda,

De conformitat amb l’article 21.d) dels Estatuts, em plau convocar-te a l’Assemblea  general de l’Associació La Magrana Vallesana.

Caràcter: ordinari

Data: 23 de febrer de 2013, dissabte

Hora d’inici: 11.00 hores 

Lloc: C/ de Fontanella, 45, baixos. Granollers

Ordre del dia
1.     Aprovació de les actes de les assemblees de 17/3/2012 (ordinària) i de 1/12/2012 (extraordinària).

2.     Memòria anual de gestió de l’exercici 2012.

3.     Informe del censor de comptes sobre l’estat de comptes de l’exercici 2012.

4.     Liquidació de comptes anuals de l’exercici 2012.

5.     Pressupost per a l’exercici 2013 i programa d’activitats previstes.

6.     Elecció del soci censor de comptes per a l’exercici 2013.

7.     Proposta de fundació d’una nova Associació Banc del Temps de Granollers, amb La Magrana Vallesana com a sòcia fundadora i elecció del corresponent representant en la seva assemblea.

8.     Elecció dels membres de la junta directiva pel període 2013-2015 *.

9.     Propostes que efectuïn els socis per contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics (article 5.5 dels estatuts).

10. Assumptes sobrevinguts, si n’hi ha.

11. Precs i preguntes.


Francisco Manuel Galán Gordillo

President

Granollers, 12 de març de 2012

* En relació al punt 8 de l’ordre del dia  els socis que desitgin presentar candidatures completes ho hauran de fer abans del dia 19 de febrer de 2013 a les 20.30 hores, per escrit, adreçat al secretari de l’Associació, Hilari Cuadriello Planas, al C/ de Fontanella, 45, de Granollers o per e-mail a lamagranavallesana@gmail.com . La Junta Directiva la componen el/la president/a, el/la vicepresident/a, el/la secretari/ària, el/la tresorer/a i els/les vocals.

Els Estatuts de la nostra associació es poden consultar a: http://www.scribd.com/full/44844452?access_key=key-2kqh64ho7z410g0acuv7

i el reglament de règim intern a:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada